VUOKRAUSEHDOT

Vuokrausehdot koskevat Teemu Husso T:mi:n (jäljempänä vuokraamo) vuokraaman matkailuauton vuokraamista.

Maksutapa

Varausmaksu maksetaan pankkisiirrolla vuokraamon pankkitilille. Loppumaksu vuokrasta maksetaan pankkisiirrolla.

Muuta

Tupakointi on ehdottomasti kielletty. Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu vuokrasopimuksessa. Matkailuauton vieminen muuhun, kun erikseen sovittuun kohdemaahan on kielletty. Lemmikkieläimet ovat tervetulleita ennakolta sovittaessa.

Matkailuauton tarkistus

Mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi vuokraajan tulee matkailuautoa hänelle luovutettaessa vuokraamon edustajan kanssa tarkastaa matkailuauton ulkoinen ja sisäinen kunto ja allekirjoittaa tätä tarkastusta koskeva vastaanottotodistus.

Matkailuautoa palautettaessa vuokraamo ja vuokraaja tarkastavat matkailuauton. Tässä tarkastuksessa käydään läpi mahdolliset uudet viat ja puutteet, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista. Vuokraaja on vahingonkorvausvastuussa vuokraamolle tässä tarkastuksessa havaituista vioista ja puutteista.

Matkailuauton käyttö

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti (vähintään B-kortti), vähintään 21 vuoden ikä ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja saa matkailuauton käyttöönsä vuokrauksen alkamispäivänä klo 14.00, ellei asiasta ole muuten erikseen sovittu. Vuokraajan tulee itse kuljettaa autoa eikä hän saa luovuttaa sitä toiselle tai toisen kuljetettavaksi, ellei vuokrasopimuksessa ole siihen erikseen annettu lupaa. Vuokraajan tulee antaa tieto tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän vuokrasopimuksen mukaisesti matkailuauton luovuttaa. Jos matkailuauton kuljettamiseen oikeutettuja henkilöitä on vuokrasopimuksen mukaisesti useita, riitatilanteessa vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä vastaa viime kädessä päävuokraaja. Päävuokraaja on henkilö, joka on allekirjoittanut vuokrasopimuksen.

Vuokraajan tulee huolehtia matkailuautosta ja sen avaimista huolellisen henkilön tavoin. Vuokraajan jättäessä matkailuauton vartioimatta, tulee hänen ehdottomasti lukita se ja kytkeä päälle matkailuautossa olevat turvalaitteet. Matkailuautoa ajaessaan vuokraajan tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraajan tulee varmistua siitä, että hän käyttää matkailuautossa rekisteröintitodistuksen mukaista polttoainetta (dieselöljy). Vuokraaja vastaa kaikista korjauskustannuksista ja muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä. Vuokraajan tulee vuokra-aikana huolehtia matkailuauton normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

Vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa vuokraamolle viimeistään klo 12.00 vuokrauksen päättymispäivänä, ellei asiasta ole muuten erikseen sovittu. Matkailuauto tulee palauttaa täyteen tankattuna, sisältä siivottuna ja harmaavesisäiliö ja WC tyhjennettynä. Mikäli yllä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen on laiminlyöty, vuokraamo perii vuokraajalta alla selvitetyt kustannukset:

  • Mikäli polttoainesäiliötä ei ole täytetty, perii vuokraamo vuokralaiselta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä 50,00 euron täyttömaksun.
  • Mikäli matkailuautoa ei ole siivottu, perii vuokraamo vuokralaiselta 60,00 euron siivousmaksun.
  • Mikäli harmaavesisäiliötä ei ole tyhjennetty, perii vuokraamo vuokralaiselta 50,00 euron maksun.
  • Mikäli WC:tä ei ole tyhjennetty, perii vuokraamo vuokralaiselta 50,00 euron maksun.

Vastuu matkailuautosta ja sen varusteista vuokra-aikana

Vuokraajan tulee omavastuun ylärajaan (1.800,00 euroa, ellei toisin ole sovittu) saakka korvata:

  • Matkailuautolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot;
  • Matkailuautosta tai matkailuauton kuljettajan toiminnasta kolmannelle aiheutuneet vahingot, kuten törmäysvahingossa toiselle osapuolelle aiheutuneet vahingot;
  • Matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat, vakiovarusteet ja vuokratut lisävarusteet;
  • Vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta hinnaston mukaista viikkovuokraa vastaavat vuorokausimaksut, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Varsinaisen vahingon lisäksi vuokranantaja perii 200,00 euroa vahinkotapahtuman ja matkailuauton korjauksen selvittelykuluina.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos matkailuautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon, vahinkoon liittyvät selvittelykulut sekä seisonta-ajan kokonaisuudessaan.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta, vahingon selvittelykuluista sekä seisonta-ajasta vastapuolen vakuutuksien perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Muut maksuvelvoitteet

Vuokraajan tulee maksaa kaikki vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, rikemaksut ja ylinopeussakot, tietullit, siltamaksut sekä muut vastaavat maksut. Mikäli kameravalvonnan tai muun valvonnan perusteella määrätyt sakot tai maksut pannaan maksuun vuokraamolta vasta vuokra-ajan jälkeen, siirretään ne suoraan vuokraajan maksettavaksi 10,00 euron laskutuslisän kera.

Vuokran maksu, varausmaksu ja vakuusmaksu

Matkailuauton varaus tulee voimaan, kun varausmaksu 250,00 euroa, on maksettu varauksen yhteydessä. Jollei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus raukeaa. Varausmaksu vähennetään loppulaskusta. Vuokraajan tulee maksaa loppu osa vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta pankkisiirrolla viimeistään vuokrauksen alkamispäivänä. Maksusuorituksen tulee näkyä vuokraamon tilillä matkailuautoa noudettaessa. Matkailuauton palautuksen yhteydessä vuokraajan tulee suorittaa loppusumma, joka koostuu mm. ylimääräisistä ajokilometreistä, myöhästymismaksuista ja siivousmaksuista.

Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamon tulee luovuttaa matkailuauto vuokraajalle käyttökuntoisena ja vuokrasopimuksessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraamon tulee antaa vuokraajalle riittävä opastus matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraamo luovuta matkailuautoa sovitun mukaisesti, vuokraaja voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta vuokraamon viivästyksestä. Mikäli viivästys johtuu vuokraamosta riippumattomista syistä, vuokraamo ei ole korvausvelvollinen.

Matkamittari

Ajettu matka mitataan vuokratun matkailuauton matkamittarilla. Jos vuokraaja on tahallaan aiheuttanut vahinkoa matkamittarille, tulee vuokraajan matkailuautoa palautettaessa maksaa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukainen vuokra, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Vuokraajan tulee viipymättä ilmoittaa vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

Peruutusehdot

Vuokraajan tulee tehdä peruutus kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokraamolle. Vuokraamo on velvollinen vahvistamaan peruutuksen heti sen vastaanotettuaan. Varausmaksu palautetaan, jos peruutus tehdään viimeistään 14 päivää ennen matkan alkua. Tämän jälkeen varausmaksua ei palauteta.

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan tulee välittömästi ilmoittaa vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai sitä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tulee tehdä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon tulee tämän jälkeen ilmoittaa vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokraajan tulee tehdä viipymättä vahingonilmoitus vuokraamolle puhelimitse. Jos syyllisyys on epäselvä, vuokraajan tulee ilmoittaa asiasta poliisille. Poliisille on myös ilmoitettava aina, kun kyse on hirvieläinvahingosta ja toimitettava vuokraamolle todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokraamon vastuu auton virheestä

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan matkailuauton.

Vuokraamo ei kuitenkaan ole velvollinen toimittamaan teknisen vian vuoksi tai matkanteon muutoin keskeytyessä matkailuauton tilalle korvaavaa matkailuautoa, vaan sopimus katkeaa ja jäljelle jääneen sopimusajan osa vuokrasta palautetaan vuokraajalle. Matkan keskeytyessä kotiinpaluu korvataan auton kaskovakuutuksesta vakuutusyhtiön parhaaksi katsomalla tavalla. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan kotimatkan kustannuksia, joita vakuutusyhtiö ei korvaa.

Viasta tai virheestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Vuokraamo ei vastaa välillisistä vahingoista.

Matkailuauton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Jos vuokraaja ei palauta matkailuautoa sovittuun paikkaan ja sovitun vuokra-ajan päättyessä, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Jos vuokraaja ei palauta matkailuautoa vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, tekee vuokraamo asiasta ilmoituksen poliisille.

Matkailuauton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti.

Sopimuksen purkautuminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos ilmenee, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käyttämään autoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoitus asiasta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto viivytyksettä vuokraamolle.

Sopimusta koskevat riidat

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemalla, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa eli Pirkanmaan käräjäoikeudessa.