VUOKRAUSEHDOT

Maksutapa 

Varausmaksu maksetaan pankkisiirrolla vuokraamon pankkitilille. Loppumaksu vuokrasta maksetaan pankkisiirrolla.

Muuta

Tupakointi on ehdottomasti kielletty. Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu vuokrasopimuksessa. Matkailuauton vieminen muuhun, kun erikseen sovittuun kohdemaahan on kielletty. Lemmikkieläinten kuljetus sallittu. 

Matkailuauton tarkistus 

Mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi vuokraajan tulee matkailuautoa hänelle luovutettaessa vuokraamon edustajan kanssa tarkastaa matkailuauton ulkoinen ja sisäinen kunto ja allekirjoittaa tätä tarkastusta koskeva vastaanottotodistus. 

Matkailuauton käyttö

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti (vähintään B-kortti), vähintään 21 vuoden ikä ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja saa matkailuauton käyttöönsä vuokrauksen alkamispäivänä klo 14.00, ellei asiasta ole muuten erikseen sovittu. Vuokraajan tulee itse kuljettaa autoa eikä hän saa luovuttaa sitä toiselle tai toisen kuljetettavaksi, ellei vuokrasopimuksessa ole siihen erikseen annettu lupaa. Vuokraajan tulee antaa tieto tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän vuokrasopimuksen mukaisesti matkailuauton luovuttaa. Vuokraajan tulee huolehtia matkailuautosta ja sen avaimista huolellisen henkilön tavoin. Vuokraajan jättäessä matkailuauton vartioimatta, tulee hänen ehdottomasti lukita se ja kytkeä päälle matkailuautossa olevat turvalaitteet. Matkailuautoa ajaessaan vuokraajan tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan tulee varmistua siitä, että hän käyttää matkailuautossa rekisteröinti- todistuksen mukaista polttoainetta (dieselöljy). Vuokraaja vastaa kaikista korjauskustannuksista ja muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä. Vuokraajan tulee vuokra-aikana huolehtia matkailuauton normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto vuokraamolle viimeistään klo 12.00 vuokrauksen päättymispäivänä, ellei asiasta ole muuten erikseen sovittu. Matkailuauto tulee palauttaa täyteen tankattuna, siivottuna ja harmaavesisäiliö ja WC tyhjennettynä. 

Vastuu matkailuautosta ja sen varusteista vuokra-aikana 

Vuokraajan tulee omavastuun ylärajaan (1800,00 euroa) saakka korvata: -matkailuautolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot; -matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat, vakiovarusteet ja vuokratut lisävarusteet. 

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta 

Jos matkailuautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. 

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta 

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen vakuutuksien perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 

Muut maksuvelvoitteet 

Vuokraajan tulee maksaa kaikki vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, rikemaksut ja ylinopeussakot, tietullit, siltamaksut yms. Mikäli kameravalvonnan tai muun valvonnan perusteella määrätyt sakot tai maksut pannaan maksuun vuokraamolta vasta vuokra-ajan jälkeen, siirretään ne suoraan vuokraajan maksettavaksi laskutuslisän kera.

Vuokran maksu, varausmaksu ja vakuusmaksu 

Matkailuauton varaus tulee voimaan, kun varausmaksu, puolet kyseisen ajankohdan viikkovuokrahinnasta, on maksettu varauksen yhteydessä. Jollei varausmaksua ole maksettu, varaus raukeaa. Varausmaksu vähennetään loppulaskusta. Vuokraajan tulee maksaa loppu osa vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta pankkisiirrolla viimeistään vuokrauksen alkamispäivänä. Maksusuorituksen tulee näkyä vuokraamon tilillä matkailuautoa noudettaessa. Matkailuauton palautuksen yhteydessä vuokraajan tulee suorittaa loppusumma, joka koostuu mm. ylimääräisistä ajokilometreistä, myöhästymismaksuista ja siivousmaksuista. 

Vuokraamon velvollisuus 

Vuokraamon tulee luovuttaa matkailuauto vuokraajalle käyttökuntoisena ja vuokrasopimuksessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraamon tulee antaa vuokraajalle riittävä opastus matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraamo luovuta matkailuautoa sovitun mukaisesti, vuokraaja voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta vuokraamon viivästyksestä. Mikäli viivästys johtuu vuokraamosta riippumattomista syistä, vuokraamo ei ole korvausvelvollinen. 

Matkamittari 

Ajettu matka mitataan vuokratun matkailuauton matkamittarilla. Jos vuokraaja on tahallaan aiheuttanut vahinkoa matkamittarille, tulee vuokraajan matkailuautoa palautettaessa maksaa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukainen vuokra, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Vuokraajan tulee viipymättä ilmoittaa vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 

Peruutusehdot 

Vuokraajan tulee tehdä peruutus kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokraamolle. Varausmaksu palautetaan, jos peruutus tehdään viimeistään 14 päivää ennen matkan alkua. Tämän jälkeen varausmaksua ei palauteta. 

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa 

Vuokraajan tulee välittömästi ilmoittaa vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai sitä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tulee tehdä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon tulee tämän jälkeen ilmoittaa vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Liikennevahingon sattuessa vuokraajan tulee tehdä viipymättä vahingonilmoitus vuokraamolle puhelimitse. Jos syyllisyys on epäselvä, vuokraajan tulee ilmoittaa asiasta poliisille. Poliisille on myös ilmoitettava aina, kun kyse on hirvieläinvahingosta ja toimitettava vuokraamolle todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä aiheutuneesta vahingosta. 

Vuokraamon vastuu auton virheestä 

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan matkailuauton. Viasta tai virheestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Vuokraamo ei vastaa välillisistä vahingoista. 

Matkailuauton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä 

Vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Jos vuokraaja ei palauta matkailuautoa sovittuun paikkaan ja sovitun vuokra-ajan päättyessä, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Jos vuokraaja ei palauta matkailuautoa vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, tekee vuokraamo asiasta ilmoituksen poliisille. 

Matkailuauton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä 

Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti. 

Sopimuksen purkautuminen 

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos ilmenee, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käyttämään autoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoitus asiasta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, vuokraajan tulee palauttaa matkailuauto viivytyksettä vuokraamolle. 

Sopimusta koskevat riidat 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemassa, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa eli Pirkanmaan käräjäoikeudessa.